‚Äč 
26 jan church
2nd Feb church
5th Feb Csf Lim
9th Feb church
11th FEb csf
12th Feb CSF
16th Feb churcg
cailhau 19022020
23rd Feb church
25th feb csf
26th Febr cc
12th Feb CSF
27th Feb McD
28th Feb Lotto
28th Feb
29 feb cc
1st Mar 2020.church
4th Mar Csf Lim
6th mar film frst cc
8th March church
10th Mar csf
11th Mar csf
11th March cc
12th Mar cc
13th Mar cc
14th Mar cc
15th March Church
20th Mar cc
21st March cc
22nd March church
25 mar cc
26th March csf mcd
26 Mar McD
26th Mar cc
27th Mar cc
29th March Church
1st Apr Csf Lim
4th April cc
5th April church
8th Apri csf
8th Apri cc
9th Apr cc
10th Apr cc
12th April church
14th April csf
17th Apr cc
18th April
19th April church
22nd Apr cc
23 Apr cc
24th Apr cc
25th Apr cc
26th April Church
30th April csf mcd
30th Apri Mcd
2nd May cc
3rd May Church
6th May csf Lim
6th May cc
7th May cc
8th May cc
10th May Church
12th May csf
13th May csf
16th May cc
17th May Church
20th May cc
21st Maycc
22nd May cc
23rd Maycc
24th May Church
28th May csf mcd
28 May McD
30th May cc
31st May church
6th June csf Lim
3rd Jun cc
4th June cc
5th June cc
6th Jun cc
7th Jun church
9th June csf
28 May McD
12th June cc
13th Jun cc
14th Jun church
17th Jun cc
18th June cc
19th June cc
20th June cc
21st Jun church
25th Jun csf mcd
25 Jun Mcd
26th June cc
28th Jun church
1st Jul Csf Lim
1st Jul cc
2nd July cc
3rd Jul cc
5th July church
7th Jul cc
8th Jul csf
8th Jul cc
9th July cc
11th July cc
12th July church
11th July csf
14th Jul cc
14th Jul cc
16th July cc
17th Jul cc
19th July church
21st July cc
22nd Jul cc
23rd 07cc
24th Jul cc
26th JUlychurch
28th Jul cc
29th Jul cc
30th Jul Mcd
30th Jul csf
31st Jul cc
2nd Aug Church
4th Aug cc
5th Aug csf Lim
5th Aug cc
6th Aug cc
8th Aug cc
9th Aug Church
11th Aug csf
11th Aug cc
12th Aug csf
12th Aug cc
13th Aug cc
14th Aug cc
16th Aug church
18th Aug cc
19th Aug cc
20th augcc
21st Aug cc
23rd Aug church
25th Aug cc
26th Aug cc
27 AUG CSF Mcd
27th Aug Mcd
27th Aug cc
28th Aug cc
30th Aug Church
2nd Sep Csf Lim
6th Sept church
9th Sep csf
10th Sep cc
11th Sep cc
12th Sep cc
13th Sept church
15th Sep csf
18th Sept cc
19th Sep cc
20th Sept church
23rd Sept cc
24 Nov csf Mcd
24 Sep Mcd
24th Sep cc
25th Sept cc
27th Serp church
3rd Oct cc
4th Oct Church
7th Oct csf Lim
7th Oct cc
8th OCt cc
9th Oct cc
11th Oct Church
13th Oct Csf
14th Oct csf
16th Oct cc
17th Oct cc
18th Oct church
21st Oct cc
22nd Oct cc
23rd Oct cc
24th Oct cc
25th Oct Church
29 Oct csf mcd
29 Oct Mcd
1st Nov church
4th Nov Csf Lim
4th Nov cc5th Nov cc
6th Nov cc
7th Nov cc
8th Nov church
10th Nov csf
armistice Day 2020
13th Nov cc
14th NOv cc
15th Nov church
18th Nov csf
18th Nov cc
19th Novcc
20th Nov cc
21st Nov cc
22nd Nov Church
26 Nov Mcd csf26th Nove Mcd
29th Nov 2020
2nd Dec Csf Lim
2nd Dec cc
2nd Dec Csf Lim
4th Dec cc
5th Dec cc
6th Dec church
8th DEc csf
9th Dec csf
11th Dec cc
11th Dec cc
11th Dec cc
16th Dec cc
17th Dec
18th Dec cc
20th Dec Church
27th Dec Church
31 Dec Mcd
31st Dec csf mcd

20th augcc